YouTube instagram
Interferie Aquapark Sport Hotel Malachit
Zobacz galerię (4)

Regulamin

Regulamin hotelowy
z dnia 09 lipca 2019r.
 
§ 1
1. Właścicielem i administratorem Interferie Aquapark Sport Hotel Malachit w Świeradowie – Zdroju, jest Spółka INTERFERIE S.A., ul. Chojnowska 41, 59 – 220 Legnica (zwana w dalszej części Regulaminu „Hotelem”).
2. Regulamin określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie Karty Gościa, jak również poprzez dokonanie czynności konkludentnych, w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
3. Regulamin dostępny jest do wglądu w Recepcji Hotelu oraz na stronie internetowej www.interferie.pl/malachit.
4. Hotel świadczy usługi noclegowe, gastronomiczne, konferencyjne oraz inne zgodnie z profilem działalności, kategorią i standardem.
5. Opis usług, w szczególności pokoi oraz cennik usług znajdują się na stronie internetowej Hotelu www.interferie.pl/malachit.
6. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
7. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 a kończy się o godz. 11.00 dnia następnego.
 
§ 2
1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
2. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
3. Zatrzymanie pokoju po godzinie 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, kiedy Gość opuści pokój do godziny 15:00 naliczona zostanie opłata 20,00 zł za każdą godzinę. W przypadku opuszczenia pokoju po godzinie 15:00 zostanie naliczona opłata za pełną dobę.
4. W przypadku braku uzgodnień z Hotelem o przedłużenie pobytu Hotel zastrzega sobie prawo do przeniesienia rzeczy Gościa do przechowalni bagażu.
 
§ 3
1. Podstawą do zawarcia umowy o usługi hotelowe jest okazanie w Recepcji Paszportu lub krajowego Dowodu Osobistego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, udostępnienie określonych w Karcie pobytu danych osobowych oraz podpisanie wypełnionej Karty.
2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
3. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym w godz. 7.00 -22.00.
4. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu lub w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości czy funkcjonowanie hotelu.
 
§ 4
1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi hotelowi niezwłoczną reakcję.
2. Hotel ma obowiązek zapewnić:
a) warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
b) bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
c) profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług,
d) codzienne sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w Jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
e) sprawną pod względem technicznym obsługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.
 
§ 5
1. Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
a) udzielenie informacji związanych z pobytem/podróżą,
b) budzenie o wyznaczonej godzinie,
c) przechowywanie pieniędzy/przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu,
d) przechowywanie bagażu, hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego,
e) dokonanie rezerwacji w innych hotelach.
2. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów o dużej wartości i/lub przekraczających możliwości przechowania w depozycie hotelowym.
 
§ 6
1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-851 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
2. Gość hotelowy powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 
§ 7
1. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, Jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w recepcji.
2. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa powyżej odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1964 roku w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady (Dz.U. z 1965 r. nr 1, poz. 20 z późniejszymi zmianami).
 
§ 8
1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do 6.00 dnia następnego.
2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 
§ 9
1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w recepcji, recepcja wydaje klucz na podstawie karty pobytu.
2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałe z Jego winy lub z winy odwiedzających Go osób.
3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest palenie świec w pokojach hotelowych oraz używanie grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych i telefonicznych.
4. Na terenie Hotelu obowiązuje zakaz wnoszenia i przechowywania ładunków niebezpiecznych, broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych, za wyjątkiem funkcjonariuszy służb mundurowych, a także innych państwowych formacji uzbrojonych, którzy z mocy prawa są uprawnieni do ich wnoszenia.
5. Hotel zastrzega sobie prawo do kontroli pokoi raz na 24 godziny, aby zapewnić maksymalny komfort i bezpieczeństwo Gości.
6. Wybrane obszary ogólnodostępne Hotelu są monitorowane.
7. Hotel akceptuje w wybranych pokojach pobyt małych i średnich (do 20kg) zwierząt domowych- psów i kotów. Pobyt zwierząt jest możliwy za uprzednią zgodą Hotelu, udzieloną w trakcie dokonywania rezerwacji i wiąże się z dodatkowymi opłatami – zgodnie z aktualnym cennikiem (z wyjątkiem psów asystujących). Właściciele zwierząt przebywających na terenie Hotelu są zobowiązani mieć przy sobie zaświadczenie o aktualnych szczepieniach zwierząt. Właściciele zwierząt są odpowiedzialni za zachowanie przez nie ciszy i niezakłócanie spokoju innym Gościom. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela, bądź osoby upoważnionej. Zwierzęta (z wyjątkiem psów asystujących) nie mogą być wprowadzane do sal gastronomicznych. Właściciele zwierząt są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez zwierzęta na terenie oraz w otoczeniu Hotelu. Hotel może odmówić przyjęcia zwierząt: psów wymienionych w wykazie ras psów uznawanych za agresywne w par. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.04.2003 r. (Dz.U. nr 77, poz.687), gadów, płazów, stawonogów i gryzoni a także innych zwierząt uznanych przez dyrekcję hotelu za niebezpieczne. Ze względów bezpieczeństwa sprzątanie pokoi, w których przebywają zwierzęta, odbywa się wyłącznie w obecności właściciela lub podczas nieobecności zwierzęcia w pokoju. W przypadku pozostawienia zwierzęcia samego w pokoju prosimy o pozostawienie odpowiedniej zawieszki na klamce, po zewnętrznej stronie drzwi.
 
§ 10
1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na Jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub zutylizuje.
2. Na terenie Hotelu, w tym w pokojach hotelowych i na balkonach, obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. W przypadku naruszenia zakazu Gość hotelowy zobowiązany jest do pokrycia kosztów dearomatyzacji pomieszczeń w wysokości 500 zł, które zostaną doliczone do rachunku hotelowego.
Zobacz galerię (5)

Warunki rezerwacji i anulacji pobytu

WARUNKI REZERWACJI

1. Interferie Aquapark Sport Hotel ** w Świeradowie – Zdroju, zwany dalej hotelem, przyjmuje rezerwacje dokonane:

a) telefonicznie lub faxem;

b) elektronicznie w formie e-mail;

c) osobiście;

d) listownie;

e) on-line na stronie www.interferie.pl/malachit

2. Powyższe rezerwacje mają charakter rezerwacji warunkowych i w żaden sposób nie wiążą hotelu.

3. By kontakt z hotelem mógł być uznany za zapytanie o rezerwację pobytu niezbędne jest podanie przez zainteresowanego: imienia i nazwiska na które dokonywana jest rezerwacja, terminu pobytu, ilości osób w pokoju i ilości pokoi, kontaktowego numeru telefonu Gościa oraz używanego na co dzień konta poczty e-mail Gościa.

4. O ile hotel może spełnić wymagania pytającego, prześle na otrzymany od niego adres e-mail ofertę i jej warunki. Jest to równoznaczne z przyjęciem przez hotel rezerwacji wstępnej-niegwarantowanej*.

5. Hotel podaje ceny brutto w złotych; ceny zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Ceny nie zawierają opłat dodatkowych.

6. Potwierdzeniem rezerwacji pobytu w hotelu jest wpłacenie przez rezerwującego zadatku na rachunek hotelu podany w potwierdzeniu rezerwacji.

7. Wysokość zadatku, odpowiednia do wartości całego zamówienia - podawana jest w ofercie wysłanej na e-mail rezerwującego. Zadatek stanowi 40% wartości rezerwacji.

8. Hotel wyznaczy termin 48 godzin od momentu wysłania potwierdzenia rezerwacji do którego klient zobowiązany jest wpłacić zadatek na konto w celu rezerwacji pobytu. W przypadku braku zadatku na koncie hotelu do wyznaczonego terminu - rezerwację traktuje się jako niebyłą.

9. W tytule przelewu klient ma obowiązek podać: imię, nazwisko, termin oraz numer rezerwacji.

10. Datą wpłaty zadatku jest data zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym hotelu lub data wpływu gotówki do kasy hotelu.

11. Hotel potwierdzi otrzymanie wpłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami a na życzenie Gościa wystawi fakturę VAT na dane podane w zapytaniu o rezerwację.

12. Od daty wpływu zadatku na konto hotelu rezerwacja staje się zamówieniem i ma status rezerwacji gwarantowanej**. Podany termin pobytu i zamówionych usług jest wiążący dla obydwu stron tj. hotelu i Gościa.

13. Pozostałą kwotę za pobyt w Interferie Aquapark Sport Hotel klient wpłaca w dniu przyjazdu w recepcji - przed rozpoczęciem pobytu. Opłata 100% ceny za pobyt stanowi zawarcie umowy między klientem a hotelem na pobyt wg zamówienia.

14. Odmowa wpłaty przez Gościa 100% wartości pobytu w dniu rozpoczęcia pobytu - stanowi odstąpienie Gościa od rezerwacji. Hotel zachowa wpłacony zadatek.

15. Hotel ma prawo żądania od Gościa kaucji w wysokości do 50% wartości ceny pobytu - tytułem zabezpieczenia. Kaucja jest zwracana klientowi po zakończenia pobytu. W przypadku zniszczeń, uszkodzeń lub braków w pokoju którego kaucja dotyczy - jest ona pomniejszana o wartość strat. W przypadku strat wyższych niż wpłacona kaucja, hotel obciąży Gościa równowartością użytkowania pokoju za cały okres wyłączony z użytkowania.

16. Odmowa przez Gościa złożenia kaucji - jest równoznaczna z rezygnacją z rezerwacji i stanowi odstąpienie od rezerwacji. Hotel zachowa wpłacony zadatek.

17. By móc korzystać z płatności „na pokój” za dodatkowe usługi zamawiane w hotelu tj. w formie kredytu hotelowego płatnego w recepcji przy wyjeździe - klient zobowiązany jest w dniu przyjazdu w recepcji hotelu do autoryzacji karty płatniczej na kwotę nie mniejszą niż 200 złotych lub złożenie kaucji gotówkowej w tej wysokości.

18. Umowa, którą stanowi zamówienie z potwierdzeniem rezerwacji - wygasa w dniu wyjazdu Gościa z hotelu, nie później niż w terminie podanym w zamówieniu.

 

* Rezerwacja wstępna (warunkowa) – niegwarantowana, to rezerwacja, którą hotel będzie utrzymywał w swoich zasobach nie dłużej niż do zapytania o tę ofertę (co do terminu, zasobu lub okresu) przez innego Gościa zdecydowanego dokonać wpłaty zadatku na konto hotelu.

** Rezerwacja gwarantowana - usługi zamówione i zadatkowane przez Gościa będą gotowe na jego przyjazd w określonym w rezerwacji terminie i zakresie. Gość może rozpocząć pobyt w dowolnym czasie pierwszej doby hotelowej z zadatkowanego terminu. W przypadku nie dojazdu w czasie trwania pierwszej doby hotelowej - hotel nie będzie związany rezerwacją i zachowa wpłacony zadatek.

 

WARUNKI ANULACJI

1. Anulowania rezerwacji klient może dokonać w każdym czasie.

2. Anulowanie rezerwacji musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

3. Anulowanie rezerwacji wstępnej-niegwarantowanej nie jest wymagane. Niemniej ułatwi pracę recepcji hotelu.

4. Anulowanie rezerwacji przez Gościa po wpłacie zadatku, rezerwacji gwarantowanej:

a) w przypadku rezygnacji z rezerwacji gwarantowanej na 90 lub więcej dni przed planowaną datą rozpoczęcia pobytu - hotelu zwróci kwotę zadatku pomniejszoną o koszty bankowe;

b) w przypadku rezygnacji z rezerwacji gwarantowanej dokonanej na mniej niż 90 dni przed datą planowanego przyjazdu i rozpoczęcia pobytu - wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi, to znaczy hotel wpłacony zadatek zatrzyma.

c) w przypadku rezygnacji z rezerwacji gwarantowanej bezzwrotnej hotel zatrzyma całą płatność;

Hotel może jednak zaproponować klientowi inny termin realizacji pobytu w zakresie 90 dni, w miarę dostępności wolnych pokoi. Jeśli jednak rezerwacja dotyczy miesięcy ferii zimowych i letnich, długich weekendów i okresów świątecznych - wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi ani nie mogą być wykorzystane na poczet innej rezerwacji.

5. Zmiana terminu rezerwacji o której mowa w pkt. 4 - zależy każdorazowo od indywidualnej oceny sytuacji przez hotel oraz możliwości dokonania zmiany. Hotel zastrzega, że zmiana terminu pobytu nie może narażać hotelu na straty, a postulat Gościa zmiany terminu pobytu w żaden sposób nie wiąże hotelu.

6. W przypadku skrócenia pobytu przez Gościa, hotel nie zwraca kosztów jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy.

7. Rezygnacja z rezerwacji dokonanej za pośrednictwem booking.com i innych internetowych pośredników odbywa się na zasadach określonych na stronie pośredników.

8. Spory między klientem a hotelem rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Spółki INTERFERIE S.A.

Nasze atuty
ponad 10 milionów zadowolonch Gości Jedna z największych sieci w Polsce Szeroka oferta pakietów pobytowych Atrakcyjne ceny, promocje, rabaty Miła obsługa Najpiękniejsze regiony Polski
Nasze obiekty
Interferie Aquapark Sport Hotel Malachit malachit@interferie.pl
Kościuszki 1, 59-850 Świeradów Zdrój
+48 75 781 67 32
Bezpieczny hotel