YouTube
GooglePlus

Interferie Medical SPA Spółka z o.o. – postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza Spółki Interferie Medical SPA Sp. z o.o. ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:
Wiceprezesa  Zarządu Spółki Interferie Medical SPA Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy
 
Pisemne zgłoszenia kandydatów należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Spółki KGHM TFI S.A. przy ul. Gen. W Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Interferie Medical SPA Sp. z o.o., Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu
– nie otwierać” w terminie do dnia 21.02.2019 r. do godziny 15.00. W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą kurierską lub listem poleconym na podany powyżej adres KGHM TFI S.A., decyduje data doręczenia zgłoszenia.
 
1.           Kandydatem na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
a)   posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie właściwych przepisów prawa,
b)   posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c)    posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d)   spełnia inne niż wymienione w pkt. a) – c) wymogi określone we właściwych przepisach prawa, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
e)   posiada opinię KGHM Polska Miedź S.A.
2.           Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a)   pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b)   wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c)    jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d)   pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
e)   jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
3.      Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1. kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu następujące dokumenty:
a)  dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z pkt 1 lit. a);
b)    dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające staż pracy zgodnie z pkt 1 lit. b);
c) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia
o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy
z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy zgodnie z pkt. 1 lit. c);
d) oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie z pkt 1 lit. d);
e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych;
f)  aktualne zaświadczenie o niekaralności (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD) oraz oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi.
4.      Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 2 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu oświadczenie, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt 2.
5.      Oświadczenia, o których mowa w pkt 3 d, e ,f oraz w pkt 4 kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 3 a, b, c mogą być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata - w takiej sytuacji kandydat, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
6.      W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci mogą przedstawić dodatkowe dokumenty (referencje, rekomendacje, certyfikaty).
7.      Rada Nadzorcza przy ocenie kandydata weźmie pod uwagę następujące kryteria kompetencyjne:
a)       wykształcenie kierunkowe i/lub doświadczenie zawodowe odpowiadające sektorowi /branży, w której funkcjonuje Spółka
b)       doświadczenie w organach spółek kapitałowych, w tym w szczególności
w pełnieniu funkcji członka zarządu,
c)        wiedza merytoryczna z zakresu funkcjonowania spółek handlowych, w tym organów spółek kapitałowych, oraz grup kapitałowych, w tym zasad komunikacji
i współpracy,
d)       znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem,
e)       doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowników,
f)         znajomość zagadnień odnoszących się do zarządzania spółkami handlowymi
i nadzoru właścicielskiego,
g)       wiedza i doświadczenie z zakresu rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
h)       wiedza i doświadczenie w zakresie analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży, public relations,
i)         wiedza i doświadczenie w zakresie zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji, szkoleń i rozwoju pracowników,
j)         dodatkowymi atutami będą: znajomość języków obcych, dyplom MBA, tytuł doktora lub ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania, ekonomii, controlingu, audytu wewnętrznego, projektów inwestycyjnych czy finansów przedsiębiorstwa.
8             Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 3-6, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:
a)       list motywacyjny (w oryginale) wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu
e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego;
b)       własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie
z załącznikiem nr 1; wycofanie w/w zgody jest równoznaczne z wykluczeniem kandydata z postępowania kwalifikacyjnego;
c)        życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;
d)       kopię dowodu tożsamości (celem identyfikacji kandydata).
9.           W przypadku nieprzedstawienia przez kandydata wraz ze zgłoszeniem dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt 3-6, Rada Nadzorcza może wezwać kandydata do ich uzupełnienia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin.
10.        Zgłoszenia kandydatów powinny być dostarczone do Spółki KGHM TFI S.A. na adres ul. Gen. W Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Interferie Medical SPA Sp. z o.o., Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu – nie otwierać”w terminie do dnia 21.02.2019 r. do godziny 15.00, ponadto:
a)           W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą kurierską lub listem poleconym decyduje data doręczenia zgłoszenia na wyżej wskazany adres.
b)           Rada Nadzorcza może rozpatrzyć zgłoszenia kandydatów dostarczone również po tym terminie.
c)           Jeżeli w postepowaniu będzie uczestniczyć kandydat będący dotychczas członkiem Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.
11.          Zgłoszenie kandydata dokonane po upływie terminu do składania zgłoszeń lub zgłoszenie nie spełniające wymagań określonych w niniejszej uchwale, może być podstawą wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
12.          Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o godzinie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
13.          Decyzją Rady Nadzorczej Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej może zostać zmieniony, również po zaproszeniu kandydatów, w takim przypadku zaproszeni kandydaci o zmianie terminu zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
14.          Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą do rozmowy kwalifikacyjnej choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego
15.          Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej obejmować będzie w szczególności:
a)     wiedzę o przedmiocie działalności Spółki oraz o sektorze / branży, w której działa Spółka.
b)     znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
c)      znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania grup kapitałowych oraz znajomości zasad nadzoru właścicielskiego,
d)     wiedzę i doświadczenie z zakresu z zakresu rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
e)     wiedzę i doświadczenie w zakresie analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży, public relations.
16. Na wniosek kandydata zaproszonego na rozmowę kwalifikacyjną udostępnia się informacje o spółce: Umowę Spółki, Sprawozdanie Finansowe za rok 2017. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim kandydaci mogą uzyskać kierując wniosek na adres email: wioletta.tomasiewicz@interferie.pl
17.    Rada Nadzorcza:
a)     występuje do KGHM Polska Miedź S.A. oraz KGHM VI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych o wydanie opinii o kandydacie, dla kandydatów, którzy uzyskali pozytywną ocenę po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej.
b)     Rada Nadzorcza może wystąpić do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych o wydanie opinii dotyczącej kandydata na zasadach i zgodnie z procedurą opisaną w Ustawie z dnia 16 grudnia 2016 o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
18.        Wyniki postępowania zostaną przekazane kandydatom zaproszonym na rozmowy kwalifikacyjne telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
19.        Rada Nadzorcza może w każdym czasie bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne, bez wyłonienia kandydatów.
20.        Dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, zostaną usunięcie w terminie 30 dni po zakończeniu postępowania. Nie dotyczy to dokumentów wskazanych w pkt 3 lit. a) - c) oraz pkt 6, jeśli zostaną złożone w oryginałach. W takim wypadku, w/w dokumenty zostaną zwrócone kandydatom osobiście, a w braku takiej możliwości, odesłane do kandydatów listem poleconym pod adres wskazany w zaświadczeniu o niekaralności, o którym mowa w pkt 3 lit. f) powyżej lub pod inny adres wskazany przez kandydata.
 
 
Informujemy, że administratorem danych osobowych Kandydata jest Spółka Interferie Medical SPA Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, ul. Chojnowska 41, 59-220 Legnica wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000349305, NIP 692 247 72 80 (dalej: Administrator).
 
Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w związku z którym Kandydat przekazał swoje dane osobowe. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie). Dane osobowe Kandydata mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia, tj. podmiotom, z których usług korzysta Administrator, szczególnie podmiotom świadczącym dla Administratora usługi teleinformatyczne, usługi ochrony, itp. Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez czas rekrutacji na aplikowane stanowisko, a po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte w terminie 30 dni (dotyczy danych osobowych osób, które nie zostaną wybrane). Informujemy jednocześnie, że Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych do innego Administratora. Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy, że dane osobowe Kandydata nie będą podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych.
 
Załącznik do ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: Wiceprezesa Zarządu  Spółki Interferie Medical SPA Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy
 
 
 
________________, ________________
   (miejscowość)                       (data)                       
 
 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Interferie Medical SPA
Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, ul. Chojnowska 41, 59-220 Legnica, zawartych w dokumentach przekazanych w procesie rekrutacji, w tym w liście motywacyjnym i CV, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, w związku z którym dobrowolnie przekazuję moje dane osobowe. Oświadczam, że mam świadomość, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę wycofać w każdym czasie.
Jednocześnie oświadczam, że:
 
·        podstawą przetwarzania moich danych osobowych jest niniejsza zgoda;
·        przetwarzanie będzie odbywać się w celu wskazanym powyżej;
·        w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Wiceprezesa Zarządu moje dane mogą być przekazywane następującym podmiotom: KGHM Polska Miedź S.A. oraz KGHM VI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w celu wykonania uzasadnionego interesu podmiotów właścicielskich, jak również Radzie do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa
i państwowych osób prawnych, o której mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r.
o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
·        moje dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, którym Administrator danych może zlecić wykonywanie pewnych technicznych czynności w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych, co każdorazowo odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
·        Administrator będzie przetwarzał moje dane przez okres niezbędny dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, jednak nie dłużej niż do momentu wycofania przeze mnie niniejszej zgody;
·        przysługują mi: prawo do dostępu do treści moich danych i ich sprostowania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw;
·        przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody;
·        przysługuje mi również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który będzie jego następcą), jeśli sposób przetwarzania moich danych będzie niezgodny z prawem;
·        wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne i niezbędne w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.
 
_______________________________                                         ________________________
                         Imię i nazwisko (czytelnie)                                                          Podpis
 
 
Po pobrania w formie PDF:
Postępowanie_kwalifikacyjne_Wiceprezes_Zarządu_Interferie_Medical_SPA_Sp_z_o_o.pdf
wszystkie
Nasze atuty
8 milionów obsłużonych gości Jedna z największych sieci w Polsce Szeroka oferta Pakietów Atrakcyjne ceny, promocje, rabaty Miła obsługa Sprawdź nas na Facebooku Najpiękniejsze regiony Polski
Nasze obiekty