YouTube

Interferie Club

W imieniu Grupy Interferie oraz własnym chcielibyśmy serdecznie Państwu podziękować za dotychczasową współpracę oraz za tak mocne zaangażowanie w udział w Programie Lojalnościowym Interferie Club.

Zgodnie z punktem VII. 45 Regulaminu Programu Interferie Club informujemy o rozwiązaniu w/w Programu Lojalnościowego z dniem 15 maja 2018 roku, po którym obowiązujące karty nie będą już honorowane. Dodatkowo informujemy, iż z dniem zakończenia Programu Lojalnościowego Spółka zaprzestanie przetwarzania danych uczestników w/w Programu.

Wierzymy, że przystąpienie Państwa do naszego Programu było dla Państwa interesującym doświadczeniem, które przyniosło Państwu wiele korzyści i satysfakcji. Mamy nadzieję, że spędzili Państwo w naszych obiektach niezapomniane chwile.

Jednocześnie mamy nadzieję na dalszą współpracę i zachęcamy Państwa w dalszym ciągu do korzystania z naszych usług.

Życzymy udanych i miłych pobytów.

Zarząd Interferie

 

 

Szanowni Państwo,

Ze względu na uruchomienie nowej strony internetowej informujemy, że w celu sprawdzenia ilości punktów w programie Interferie.pl Club prosimy wysłać maila z zapytaniem na adres e-mail interferie@interferie.pl. 

REGULAMIN PROGRAMU Interferie.pl Club

I.Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa Klientów Interferie S.A. oraz Interferie Medical Spa Sp. z o.o. w programie partnerskim interferie.pl Club.
2. Organizatorem programu partnerskiego interferie.pl Club są :
Interferie S.A. z siedzibą przy ul. Chojnowskiej 41, 59-220 Legnica, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000225570, NIP 692- 000-08-69 , REGON: 390037417, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości, w wysokości 72.821.000 PLN (siedemdziesiąt dwa miliony osiemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych)
oraz
Interferie Medical Spa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chojnowskiej 41, 59-220 Legnica, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000349305, NIP 692-247-72-80 , REGON: 021188846, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości, w wysokości 61.317.000 PLN (sześćdziesiąt jeden milionów trzysta siedemnaście tysięcy złotych),
zwane dalej łącznie Organizatorem.

II. Definicje.

3. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa Klientów Organizatora w programie partnerskim interferie.pl Club, zwanym dalej Programem.

4. Program partnerski interferie.pl Club - oznacza Program dla Klientów ośrodków Organizatora, prowadzony w sieci obiektów Organizatora na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;

5. Uczestnik Programu – Klient Organizatora będący osobą fizyczną, który dokonał rejestracji ( zgłosił udział) w Programie.

6. Karty programu partnerskiego interferie.pl Club, zwane dalej Kartami Programu – oznaczają karty wydawane Uczestnikom przez Organizatora, umożliwiające uzyskanie rabatu na usługi Organizatora oraz gromadzenie punktów podczas pobytu w sieci obiektów wypoczynkowych, Organizatora, po ich okazaniu, zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu.

7. Karty Programu – karty rabatowe, dostępne są we wszystkich obiektach Organizatora .

8. Progi punktowe – minimalne ilości punktów upoważniające do otrzymania rabatów o określonej wartości.

9. Konto – Konto Uczestnika, na którym zapisywane i sumowane są gromadzone przez niego punkty przy użyciu karty Programu . Konto jest prowadzone przez Organizatora w formie elektronicznej i dostępne jest dla Uczestnika po zalogowaniu się do systemu na stronie internetowej Organizatora.

10. Zgłoszenie (deklaracja) uczestnictwa w Programie – następuje poprzez zarejestrowanie się do programu partnerskiego na stronie internetowej Organizatora. Zgłoszenie to może także nastąpić w ośrodkach Organizatora poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia. Wymagane jest podanie : imienia, nazwiska adresu, adresu email. Z momentem zarejestrowania utworzone zostaje indywidualne konto Uczestnika Programu. Zgłoszenie się do Programu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora. Uczestnik może wyrazić zgodę Organizatorowi na przesyłanie informacji dotyczących ich oferty handlowej oraz reklamy i informacji marketingowej drogą elektroniczną.

11. Adres Organizatora Programu : Interferie S.A. 59-220 Legnica Chojnowska 41.


III. Przyznawanie punktów i udzielanie rabatów.

12.Uczestnik gromadzi Punkty na swoim indywidualnym koncie elektronicznym dokonując transakcji (zakupów usług) w ośrodkach Organizatora.

13. Zbieranie punktów - za każde 1zł brutto z ogólnej kwoty wydanej na usługi Organizatora, opłacone w recepcji na podstawie zbiorczego rachunku wystawionego na zakończenie pobytu, Uczestnik Programu otrzymuje jeden punkt.

14. Uczestnik Programu gromadzi punkty za usługi świadczone przez Organizatora w sieci obiektów Organizatora. Podsumowanie zgromadzonych punktów i przyznawanie kolejnych rabatów odbywa się sukcesywnie . Uczestnik Programu uzyskuje prawo do korzystania z rabatu po przekroczeniu limitu 5 000 punktów (5% rabatu) , następnie 20 000 punktów (10% rabatu), a następnie 50 000 punktów (15% rabatu).

15. Rabat może zostać udzielony jedynie w przypadku okazania karty podczas meldowania się w ośrodku Organizatora (podczas rejestracji rozpoczęcia pobytu Klienta przez recepcję ośrodka) .

16. Późniejsza rejestracja Punktów niż w terminie wynikającym z pkt. 12, na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonania transakcji nie jest możliwa, a Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

17. Za jeden pobyt i punkty mogą być przyznane Uczestnikowi tylko jeden raz bez względu na ilość okazanych Kart Programu.

18. Łączenie punktów z Kont różnych Uczestników jest wykluczone.

19. Punkty uzyskane w Programie nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny i nie mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego. W szczególności wszelka sprzedaż lub zamiana punktów, na gotówkę jest zakazana. Punkty zgromadzone w Programie nie podlegają także przeniesieniu na inne osoby.

20. Zgromadzone Punkty zachowują ważność przez okres dwóch lat od dnia dokonania ostatniej transakcji i naliczenia punktów. Jeżeli w tym okresie na koncie Uczestnika nie odnotowano żadnej transakcji Karta Programu zostaje anulowana, zgromadzone na niej punkty ulegają przepadkowi, a uczestnik zostaje wykreślony z udziału w programie.


IV. Karta Uczestnika.

21. Karta Programu wydawana jest przez Organizatora.

22. Karta Programu wydawana jest bezpłatnie.

23. Rodzaje rabatów i Kart Programu:
• Karta Platynowa Programu - uprawnia do 15% rabatu na usługi świadczone przez Organizatora,
• Karta Złota Programu- uprawnia do 10% rabatu na usługi świadczone przez Organizatora,
• Karta Srebrna Programu – uprawnia do 5% rabatu na usługi świadczone przez Organizatora.

24. Pierwsza Karta, czyli Karta Srebrna Programu jest wydawana w recepcji obiektu po przekroczeniu pierwszego limitu 5 000 punktów.

25. Karta Programu przez cały okres trwania Programu pozostaje własnością Organizatora.

26. Kartą Programu może posługiwać się jedynie Uczestnik Programu. Karta Programu ani punkty zgromadzone na koncie Uczestnika nie mogą być przeniesione na inną osobę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z dokonaniem transakcji przez osoby nieupoważnione, utratą lub uszkodzeniem Karty Programu itp. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za Kartę Programu.

27. Karta Programu dla swej ważności wymaga podpisania jej przez Uczestnika Programu.

28. Karta Programu nie może być wykorzystana w jakiejkolwiek transakcji, której stroną jest podmiot gospodarczy.


V. Produkty wyłączone.

29. Rabat oraz punkty nie są przyznawane za następujące usługi Organizatora:
a. zakup kolonii,
b. zakup zimowisk,
c. przy wykorzystaniu voucherów dotyczących realizacji ofert wystawionych przez Organizatora,
d. zakupie usług w biurze turystycznym Organizatora z wyłączeniem usług w ośrodkach Organizatora,
e. zakup wyjazdów zorganizowanych,
f. usługi oferowane na zasadach pakietów i ofert specjalnych ustalanych na okresy świąteczne, wysokiego sezonu, tzw. długie weekendy itp., zawierające informację Organizatora o ich wyłączeniu z rabatowania i/lub przyznawania punktów w ramach Programu,
g. inne produkty mogą być wyłączone w każdym czasie z uwagi na uregulowania prawne lub według wyłącznego uznania Organizatora.

VI. Reklamacje.

30. Wszelkie reklamacje związane z Programem należy zgłaszać na Adres Programu. Podstawą reklamacji jest posiadanie paragonu lub faktury dokumentującej daną transakcję. Uczestnik zostanie poproszony o dokładne dane z w/w paragonu lub faktury (tj. datę, numer, wartość transakcji itp.).

31. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od daty jej zgłoszenia.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony według uznania Organizatora.

VII. Postanowienia końcowe

32. Organizator zastrzega sobie prawo ustanowienia maksymalnego limitu punktów rabatowych w wysokości 15%. Wszelkie informacje na ten temat ogłaszane będą w zmianach do niniejszego regulaminu oraz na stronie internetowej Organizatora.

33. Przystąpienie do programu lojalnościowego oznacza, że Uczestnik zapoznał się
z warunkami Programu zawartymi w niniejszym Regulaminie oraz jego zmianach, a także, że je akceptuje.

34. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku podania przez Uczestnika niekompletnych, nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych. Każdy Uczestnik, aby otrzymywać rabaty powinien zadbać o aktualizowanie swoich danych.

35. W Programie punkty mogą być zbierane wyłącznie przez osoby fizyczne. Za usługi, do których wystawiana jest dla przedsiębiorcy faktura VAT, punkty na Konto Uczestnika nie będą przyznawane.

36. Uczestnik Programu może aktualizować swoje dane, z wyłączeniem adresu email, stanowiącego unikalny identyfikator Uczestnika Programu. Zmiana emaila skutkuje zamknięciem konta Uczestnika i utratę posiadanych punktów.

37. Organizator jest uprawniony do wydania kart rabatowych bez obowiązku uprzedniego zebrania punktów, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 13 i 14. W takim przypadku korzystanie z rabatu wynikającego z karty uzależnione jest od zarejestrowania się w Programie, przy czym w tym przypadku rejestracja odbywa się w momencie meldowania się w ośrodku organizatora.

38. Regulamin Programu jest dostępny do wglądu w każdym obiekcie Organizatora oraz na stronie internetowej www.interferie.pl.

39. Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 ,Nr 133 ,poz. 883 z późn. zm.).

40. Uczestnikowi programu przysługuje prawo do kontroli przetwarzana danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych związanych z realizacją Programu Poprzez kontrolę przetwarzania danych rozumie się wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania tych danych.

41. Dane osobowe Uczestnika Programu są przetwarzane przez Organizatora w celu umożliwienia Uczestnikowi pełnego korzystania z oferty Programu, w celu archiwizacji danych oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Organizatora, w szczególności takich jak: przesyłanie informacji o nowych produktach i usługach, udział w konkursach, promocjach, sprzedaż produktów i usług wyłącznie związanych z realizacją Programu.

42. Uczestnik Programu będzie otrzymywał informacje o nowych ofertach promocyjnych i rabatach, jak również inne informacje handlowe, za pomocą korespondencji listowej, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej, (e-mail, SMS). Składając deklarację uczestnictwa, Uczestnik Programu wyraża zgodę na przekazywanie mu korespondencji drogą elektroniczną.

43. Uczestnik Programu może być wykluczony z Programu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub naruszenia przez Uczestnika warunków regulaminu świadczenia usług Organizatora. Punkty niewykorzystane do momentu wykluczenia Uczestnika Programu z udziału w Programie są anulowane, a Konto Punktowe zamknięte.

44. Uczestnik rezygnujący z udziału w Programie, a nie rezygnujący jednocześnie z korzystania z usług Organizatora, zobowiązany jest do przesłania na Adres Programu zawiadomienia o rezygnacji. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie Konto Punktowe zostaje zamknięte, a Uczestnik Programu w ciągu 30 dni od dnia wpływu do Organizatora może wykorzystać przyznany mu uprzednio rabat. Po upływie tego terminu konto zostaje zamknięte, a Uczestnik zostaje wykreślony z udziału w programie.

45. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu oraz zawieszenia lub zakończenia Programu, w każdym czasie, bez podania przyczyny.

46. Zmiany regulaminu , w tym także dotyczące zasad gromadzenia punktów mogą ulec zmianie w dowolnym czasie według uznania Organizatora (również podczas okresu zbierania punktów), po wcześniejszym ogłoszeniu tych zmian na stronie www.interferie.pl . Uczestnik programu uznaje niniejszym, ze zostaje zatem skutecznie poinformowany o zmianach regulaminu w opisany powyżej sposób.

47. Zmiany w Regulaminie oraz zawieszenie lub zakończenie Programu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników Programu do chwili zawieszenia lub zakończenia Programu

48. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

49. Sprawy sporne dotyczące udziału w programie rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla Organizatora.

50. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 29.06.2012 r.

Nasze atuty
8 milionów obsłużonych gości Jedna z największych sieci w Polsce Szeroka oferta Pakietów Atrakcyjne ceny, promocje, rabaty Miła obsługa Sprawdź nas na Facebooku Najpiękniejsze regiony Polski
Nasze obiekty
x Program Lojalnościowy