YouTube
GooglePlus

Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy IV kadencji

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy /kod 59-220/ przy ulicy Chojnowskiej 41, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225570, NIP 692-000-08-69, REGON 390037417, wysokość kapitału zakładowego 72.821.000 PLN.
 
Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy
 
ogłasza
 
wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na funkcję
Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy IV kadencji
 
Pisemne zgłoszenia kandydatów powinny być dostarczone do sekretariatu INTERFERIE S.A. z siedzibą
w Legnicy na adres: ul. Chojnowska 41, 59-220 Legnica, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na funkcję Wiceprezesa Zarządu IV kadencji” w terminie do dnia 29 marca 2019 r. do godziny 12:00.
W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą kurierską lub listem poleconym decyduje data doręczenia zgłoszenia pod adres siedziby Spółki.
 
1.              Kandydatami na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki będącą przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego mogą być osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:
1)             posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie właściwych przepisów prawa,
2)             posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
3)             posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
4)             spełnia inne niż wymienione w pkt. 1)-3) wymogi określone we właściwych przepisach prawa, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
2.              Kandydatami na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki będącą przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego nie mogą być osoby, które spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1)             pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
2)             wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
3)             jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
4)             pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
5)             jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
3.              Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 1, kandydaci zobowiązani są przedstawić w zgłoszeniu:
1)             dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ust. 1 pkt 1),
2)             dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające staż pracy zgodnie z ust. 1 pkt 2),
3)             dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia
o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy zgodnie z ust. 1 pkt 3),
4)             oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie z ust. 1 pkt 4),
5)             oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,
6)             aktualne zaświadczenie o niekaralności (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD) oraz oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi.
4.              Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 2, kandydaci zobowiązani są przedstawić w zgłoszeniu oświadczenie, iż w stosunku do kandydata nie zachodzi żadna  z okoliczności wymienionych w ust. 2.
5.              Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt. 4)-6) oraz w ust. 4, kandydaci zobowiązani są złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt. 1)-3) mogą być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata – w takiej sytuacji kandydat, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod  rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
6.              W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci mogą przedstawić lub mogą zostać poproszeni o przedłożenie dodatkowych dokumentów (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty).
7.              Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa powyżej, kandydaci zobowiązani są przedłożyć w ramach zgłoszenia:
a)             list motywacyjny (w oryginale) wraz ze wskazaniem funkcji w Zarządzie Spółki jakiej dotyczy kandydatura, numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego,
b)             własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Niewyrażenie lub wycofanie przedmiotowej zgody jest równoznaczne z wykluczeniem kandydata z postępowania kwalifikacyjnego,
c)              życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej.
8.              Oprócz wymogów formalnych, Rada Nadzorcza przy ocenie kandydatów weźmie pod uwagę następujące kryteria kompetencyjne:
a)             wykształcenie kierunkowe i/lub doświadczenie zawodowe odpowiadające sektorowi/branży, w której funkcjonuje Spółka,
b)             doświadczenie w organach spółek kapitałowych, w tym w szczególności w pełnieniu funkcji członka zarządu,
c)              wiedza merytoryczna z zakresu funkcjonowania spółek kapitałowych, w tym spółek publicznych, organów spółek kapitałowych, oraz grup kapitałowych, w tym zasad komunikacji i współpracy,
d)             znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem spółkami kapitałowymi i nadzorem właścicielskim,
e)             doświadczenie w zakresie formułowania i wdrażania strategii biznesowych nakierowanych na rozwój i wzrost konkurencyjności,
f)              doświadczenie w zakresie planowania i wdrażania programów optymalizacji kosztów działalności przedsiębiorstwa,
g)             doświadczenie w realizacji znaczących projektów inwestycyjnych,
h)             doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowników,
i)               wiedza i doświadczenie z zakresu rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
j)               wiedza i doświadczenie w zakresie analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży, public relations,
k)             wiedza i doświadczenie w zakresie zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji, szkoleń i rozwoju pracowników,a dodatkowo, w przypadku kandydatów  zakwalifikowanych do dalszego etapu, tj. rozmowy kwalifikacyjnej – wynik oceny kandydata na podstawie przedmiotowej rozmowy.
Dodatkowymi atutami będą:
a)             znajomość języków obcych,
b)             dyplom MBA, tytuł doktora lub ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania lub nauk technicznych.
9.              Zgłoszenie kandydata dokonane po upływie terminu do składania zgłoszeń lub zgłoszenie nie spełniające wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu, może być podstawą wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 10.          Jeżeli w postępowaniu kwalifikacyjnym będzie uczestniczyć kandydat dotychczas pełniący funkcję członka Zarządu INTERFERIE S.A., Rada Nadzorcza dokona oceny działalności kandydata za cały okres pełnienia przez niego tej funkcji.
 11.          Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzone zostaną przez Radę Nadzorczą w dniu 8 kwietnia 2019 r. od godziny 9:00 do godziny 18:00 w lokalu Zarządu INTERFERIE S.A. w Legnicy (kod 59-220) przy ulicy Chojnowskiej 41.
Decyzją Rady Nadzorczej termin i/lub miejsce rozmowy kwalifikacyjnej mogą zostać zmienione, również po zaproszeniu kandydatów, w takim przypadku zaproszeni kandydaci o zmianie terminu i/lub miejsca zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 12.          Zakres zagadnień stanowiących przedmiot rozmowy kwalifikacyjnej obejmować będzie w szczególności:
a)             wiedzę i doświadczenie w zakresie określonym przedmiotem działalności Spółki oraz sektorem/branżą, w której działa,
b)             kryteria kompetencyjne wskazane powyżej i możliwości wykorzystania wiedzy, doświadczenia i umiejętności kandydata z punktu widzenia bieżących i perspektywicznych potrzeb Spółki,
c)              pozostałe zagadnienia umożliwiające ocenę spełnienia przez kandydata kryteriów formalnych i kompetencyjnych.
 13.          Informacje o działalności INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy dostępne są na stronie internetowej Spółki www.interferie.pl
Raporty bieżące i okresowe publikowane przez Spółkę w wykonaniu obowiązków spółki publicznej zamieszczane są na stronie internetowej Spółki w sekcji „Relacje Inwestorskie”→ „Raporty
 14.          W trakcie postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o wystąpieniu do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych o wydanie opinii dotyczącej kandydata na członka Zarządu Spółki, na zasadach i zgodnie z procedurą opisaną
w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
 15.          Wyniki postępowania zostaną przekazane kandydatom zaproszonym na rozmowy kwalifikacyjne telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 16.          Dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wyłonieni w postępowaniu kwalifikacyjnym na funkcję Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy IV kadencji, zostaną zwrócone kandydatom osobiście, a w braku takiej możliwości, odesłane im listem poleconym pod adres wskazany w zaświadczeniu o niekaralności, o którym mowa w ust. 3 pkt 6) powyżej lub pod inny adres wskazany przez kandydata.
 17.          Kandydaci uczestniczą w postępowaniu kwalifikacyjnym na własny koszt.
 18.          Rada Nadzorcza może w każdym czasie bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne, bez wyłonienia kandydatów.
 
Informujemy, że administratorem danych osobowych kandydata jest INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy przy ulicy Chojnowskiej 41, 59-220 Legnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225570, NIP 692-000-08-69,
(dalej: Administrator).
 
Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w ramach postępowania kwalifikacyjnego, w związku z którym kandydat przekazał swoje dane osobowe. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie). Dane osobowe kandydata mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia, tj. podmiotom, z których usług korzysta Administrator, szczególnie podmiotom świadczącym dla Administratora usługi teleinformatyczne, usługi ochrony itp. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane przez czas rekrutacji na aplikowaną funkcję, następnie podlegać będą minimalizacji w zakresie niezbędnym do udokumentowania przebiegu procesu postępowania kwalifikacyjnego (dotyczy danych osobowych osób, które nie zostaną wybrane). Informujemy jednocześnie, że kandydatowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych do innego Administratora. Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy, że dane osobowe kandydata nie będą podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych.
 
 
 
 
 
ZałącznikNr 1 do ogłoszenia
 
 
(miejscowość i data)
 
 
 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy /kod 59-220/ przy ulicy Chojnowskiej 41, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225570, NIP 692-000-08-69, REGON 390037417, (dalej Spółka lub Administrator) moich danych osobowych zawartych w dokumentach przekazanych w procesie rekrutacji w ramach postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki  IV kadencji, w tym w liście motywacyjnym i CV, w celu przeprowadzenia przedmiotowego procesu rekrutacji, w związku z którym dobrowolnie przekazuję moje dane osobowe.
Oświadczam, że mam świadomość, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę wycofać w każdym czasie.
Jednocześnie oświadczam, że:
  •  podstawą przetwarzania moich danych osobowych jest niniejsza zgoda,
  •  przetwarzanie będzie odbywać się w celu wskazanym powyżej,
  • w celu realizacji procesu rekrutacji na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki IV kadencji moje dane mogą być przekazywane, w celu wykonania uzasadnionego interesu podmiotów właścicielskich, podmiotom posiadającym Grupy Kapitałowe, w skład których wchodzi INTERFERIE S.A., tj. KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie i KGHM TFI S.A. z siedzibą we Wrocławiu, jak również Radzie do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
  • moje dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, którym Administrator danych może zlecić wykonywanie pewnych technicznych czynności w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych, co każdorazowo odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  • Administrator będzie przetwarzał moje dane przez okres niezbędny dla realizacji procesu rekrutacji na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki IV kadencji, jednak nie dłużej niż do momentu wycofania przeze mnie niniejszej zgody,
  • przysługują mi: prawo do dostępu do treści moich danych i ich sprostowania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw,
  • przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody,
  • przysługuje mi również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sposób przetwarzania moich danych będzie niezgodny z prawem,
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Spółki – iod@interferie.pl numer telefonu 887-864-215,
  • wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne i niezbędne w celu realizacji procesu rekrutacji na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki IV kadencji.
 
 
 
 
(czytelnie imię i nazwisko)
 
(podpis)
 
 
 
Ogłoszenie w formie PDF do pobrania tutaj
wszystkie
Nasze atuty
8 milionów obsłużonych gości Jedna z największych sieci w Polsce Szeroka oferta Pakietów Atrakcyjne ceny, promocje, rabaty Miła obsługa Sprawdź nas na Facebooku Najpiękniejsze regiony Polski
Nasze obiekty