YouTube
GooglePlus

Ogłoszenie Zarządu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

 

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy /kod 59-220/ przy ulicy Chojnowskiej 41, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225570, NIP 692-000-08-69, REGON 390037417, wysokość kapitału zakładowego 72.821.000 PLN /opłacony   w całości/.

 

 Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd INTERFERIE Spółka Akcyjna, wykonując postanowienia Uchwały Nr 18/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 22 lutego 2018 r.

/czwartek/, początek o godz. 11:00, w Legnicy przy ulicy Chojnowskiej 41 /sala konferencyjna w budynku Centrum Handlowego FERIO, sala nr 2, II piętro wejście z poziomu parkingu/, z następującym porządkiem obrad:

1.         Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.         Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.         Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.         Przyjęcie porządku obrad.

5.         Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

6.         Zamknięcie obrad.

 

Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 6 lutego 2018 r. („Dzień Rejestracji”).

 

Prawo Akcjonariusza do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami INTERFERIE S.A. w Dniu Rejestracji, tzn. osoby, które:

1)            na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 6 lutego 2018 r.) na rachunku papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki

oraz

2)            nie wcześniej niż po dokonaniu niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż do dnia 7 lutego 2018 r. (włącznie) wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zaleca się Akcjonariuszom pobranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Pełna treść ogłoszenia 

wszystkie
Nasze atuty
8 milionów obsłużonych gości Jedna z największych sieci w Polsce Szeroka oferta Pakietów Atrakcyjne ceny, promocje, rabaty Miła obsługa Sprawdź nas na Facebooku Najpiękniejsze regiony Polski
Nasze obiekty