YouTube
GooglePlus

Ogłoszenie Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Ogłoszenie Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

 

 

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy /kod 59-220/ przy ulicy Rycerskiej 24, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225570,
NIP 692-000-08-69, REGON 390037417, wysokość kapitału zakładowego 72.821.000 PLN /opłacony
w całości/.

 

Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd INTERFERIE Spółka Akcyjna na podstawie przepisów art. 399 § 1 w związku z art. 398 oraz art. 400
§ 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu
30 września 2016 r., początek o godz. 11:00, w Legnicy przy ulicy Rycerskiej 24 /sala konferencyjna
w budynku Centrum Biurowo-Usługowego LETIA BUSINESS CENTER – budynek A, sala nr A2/08, II piętro/,
z następującym porządkiem obrad:

1.        Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.        Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.        Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.        Przyjęcie porządku obrad.

5.        Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

6.        Zamknięcie obrad.

 

Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 14 września 2016 r. („Dzień Rejestracji”).

 

Prawo Akcjonariusza do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami INTERFERIE S.A. w Dniu Rejestracji, tzn. osoby, które:

1)          na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 14 września 2016 r.) na rachunku papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki

oraz

2)        nie wcześniej niż po dokonaniu niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż do dnia 15 września 2016 r. (włącznie) wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zaleca się Akcjonariuszom pobranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

 

Lista Akcjonariuszy

Spółka ustala listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW).

Wykaz, o którym mowa powyżej, sporządzany jest w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych Akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa
w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu Zarządu INTERFERIE S.A. pod adresem ulica Rycerska 24, 59-220 Legnica, w godzinach od 7:30 do 15:30, na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 27-29 września 2016 r.

Akcjonariusz może przeglądać listę Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz może zażądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Żądanie przesłania listy Akcjonariuszy należy złożyć na piśmie w lokalu Zarządu INTERFERIE S.A. pod adresem ulica Rycerska 24, 59-220 Legnica lub przesłać na adres wza@interferie.pl lub faxem na numer (76) 74 95 401. Do żądania należy załączyć imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub inny dokument równoważny zaświadczeniu, jak również w przypadku:

1)        Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację Akcjonariusza,

2)        Akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną – należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,

3)        zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez Akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

 

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze INTERFERIE S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego INTERFERIE S.A. mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi INTERFERIE S.A. nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do
9 września 2016 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie wraz z projektami uchwał dotyczących proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w lokalu Zarządu INTERFERIE S.A. pod adresem ulica Rycerska 24, 59-220 Legnica lub w postaci elektronicznej na adres wza@interferie.pl

Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, jak również w przypadku:

1)        Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację Akcjonariusza,

2)        Akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną – należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,

3)        zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez Akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

 

 

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub Akcjonariusze INTERFERIE S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w lokalu Zarządu INTERFERIE S.A. pod adresem ulica Rycerska 24, 59-220 Legnica lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres wza@interferie.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny zawierać uzasadnienie.

Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub inny dokument równoważny zaświadczeniu, jak również w przypadku:

1)        Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację Akcjonariusza,

2)        Akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną – należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,

3)

wszystkie
Nasze atuty
8 milionów obsłużonych gości Jedna z największych sieci w Polsce Szeroka oferta Pakietów Atrakcyjne ceny, promocje, rabaty Miła obsługa Sprawdź nas na Facebooku Najpiękniejsze regiony Polski
Nasze obiekty